بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,046 6.96 310 0.28 0 0 0 0
اوراق مشارکت 93,061 46.09 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 124,942 61.88 108,251 98.92 105,522 99.43 106,769 99.73
وجه نقد 75 0.04 62 0.06 68 0.06 68 0.06
سایر دارایی ها -30,209 -14.96 816 0.75 539 0.51 221 0.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,464 4.69 310 0.28 0 0 0 0