بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,310 6.69 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 88,189 44.35 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 124,353 62.54 106,506 99.72 105,444 99.84 103,171 99.84
وجه نقد 71 0.04 25 0.02 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -27,084 -13.62 276 0.26 174 0.16 160 0.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,969 4.51 0 0 0 0 0 0