جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,612 2.91 4,612 2.91 5,547 3.52 7,209 4.55
اوراق مشارکت 42,992 27.12 42,992 27.12 46,508 29.55 46,903 29.61
سپرده بانکی 110,379 69.63 110,379 69.63 104,690 66.52 104,005 65.66
وجه نقد -1,701 -1.07 -1,701 -1.07 -,434 -0.28 50 0.03
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,229 1.41 2,229 1.41 1,068 0.68 230 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,612 2.91 4,612 2.91 5,547 3.52 7,209 4.55