جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 45,720 4.22 84,837 2.3 107,946 2.58 128,479 2.94
اوراق مشارکت 755,536 69.76 2,767,098 75.04 3,258,767 77.77 3,397,932 77.75
سپرده بانکی 273,224 25.23 808,450 21.92 801,065 19.12 833,157 19.06
وجه نقد -5,442 -0.5 -17,679 -0.48 -26,173 -0.62 50 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 14,034 1.3 44,811 1.22 48,455 1.16 10,531 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 57,599 5.32 79,634 2.16 102,626 2.45 123,464 2.83