دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک اقتصاد نوین 9,000,000 %90.00
2 شرکت تامین سرمایه نوین 1,000,000 %10.00