بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان ایرانیان به همراه توضیحات